Právní služby

Občanské právo

Poskytujeme právní služby zejména v oblastech vlastnických a závazkových vztahů, práva nemovitostí (převody nemovitostí, návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí, věcná břemena, zástavní právo), nájemního a bytového práva, vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů, dědického práva, vydávání bezdůvodného obohacení, náhrady škody apod. Klientům poskytujeme širokou podporu při implementaci norem tzv. nového soukromého práva, zejména zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník.

Obchodní právo

Poskytujeme veškeré právní služby spojené s uzavíráním smluv a vymáháním smluvních závazků, včetně vymáhání pohledávek v soudních a rozhodčích řízeních.

Dále se zaměřujeme na právní pomoc spojenou se zakládáním, správou a změnami v obchodních korporacích a související agendou (živnostenská oprávnění). Rovněž poskytujeme právní pomoc při přeměnách společností (fúze, rozdělení) podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v této specializaci nabízíme komplexní poradenství na základě dlouhodobé spolupráce s auditory, znalci a znaleckými ustavy a notáři.

Soudní, rozhodčí a správní řízení

Zastupujeme klienty v soudních, rozhodčích i správních řízeních před všemi typy soudů, rozhodců a správních orgánů. Máme řadu praktických zkušeností i s řízeními před Nejvyšším soudem ČR a Ústavním soudem ČR.

Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva dlouhodobě spolupracujeme s jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších českých insolvenčních správců, kterému poskytujeme právní podporu. Aktivně jsme se podíleli na první reorganizaci provedené podle insolvenčního zákona na území ČR. V insolvenčních řízeních, kde jsou ustanoveni jiní insolvenční správci, poskytujeme veškeré právní služby spojené se zastupováním věřitelů i dlužníků (přihlašování pohledávek, zastupování na přezkumném jednání a schůzi věřitelů, vypracování žalob a zastupování v incidenčních sporech, vypracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení atd.)

Vymáhání pohledávek, exekuce

Řadu let se věnujeme vymáhání pohledávek. Zastupujeme jak při mimosoudních jednáních, tak v soudních sporech a následně v exekučních řízeních.  Dlouhodobě spolupracujeme s několika exekutorskými úřady.

Živnostenské právo

Zastupujeme podnikatele před živnostenskými úřady při zajišťování, změnách, či ukončení živnostenských oprávnění.

 

 

 

 

Menu

Česky English Deutsch

Kontakty:

Sídlo:

V Jámě 699/1, 2. patro,
Praha 1, PSČ 110 00
Tel: + 420 602 346 270  +420 608 138 992
E-mail: houska@akhouska.cz

houska_img1.jpg